AVETISMAN TRAVAY: Kowodonatè/Kowodonatris EkoLakay

 • Avetisman Travay: Kowodonatè/Kowodonatris EkoLakay
 • DisponibilitePlen tan
 • Kote: Potoprens
 • Zòn entèvansyon: Delmas 33, Silo, Ti Plas Kazo, Site Soley ak Kwadèboukè
 • Telefon Biwo: (509) 4621-7271
 • Dat Limit: 17 Novanm 2017
 • Dat Komansman: 3 Janvier, 2018

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods), Travay an Ayiti depi lanne 2006. Misyon nou se kore Diyite, Lasante, ak travay sosyal dirab nan transfòmasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Direksyon SOIL vle avèti tout moun ke li genyen youn (1) pòs vid ke l’ap eseye ranpli. Pòs sa yo twouve’l andan Pwogram EkoLakay SOIL.

Pwofil Pos

Tach Jeneral

 • Travay ansanm ak Direktris EkoLakay la pou idantifye ak enplimante aksyon pou avanse sou estrateji anyel EkoLakay la epi endikatè pèfòmans kle (EPK) pou pwogram nan.
 • Travay ansanm ak Direktris EkoLakay la ak ekip EkoLakay la pou asire ke tout pwotokol yo ajou e respekte epitou ke’w pote modifikasyon nesesè depi genyen bezwen.
 • Fe vizit sou teren souvan pou obseve operasyon yo, pwotokol yo, epi pou idantifye opotinite pou amelyore sevis EkoLakay la.
 • Travay pwoch a Direktris EkoLakay la pou sipevize manm ekip EkoLakay pou asire ke y’ap reyalize sa ki nan pwofil pos pa yo epi nan plan aktivite semen
 • Sipote ekip EkoLakay la nan reyalizasyon rechèch oswa analiz ki genyen lyen ak EkoLakay (anket satisfaksyon, anket fezibilite, anket volontè peye)

Sevis Kliyan

 • Fe fòmasyon pou chak nouvo kliyan EkoLakay pou yo ka byen jere twalet la.
 • Prepare epi planifye nenpot annons sou chanjman nan sevis EkoLakay pou kolekte bokit oubyen kolekte peyman yo bay
 • Fè swivi ak tout plent ekip EL jwenn pandan yo sou teren
 • Travay ak Sipèvizè Sèvis Kliyan ak Direktris EkoLakay pou rann koleksyon bokit pi efikas epi pou redwi kou yo an menm tan.
 • Travay ansanm ak sipèvizè ’w ak Direktris Sistem nan pou kontinye mete an plas sistem MonCash pou resevwa peyman kliyan yo.
 • Kominike ak MonCash sou nenpot pwoblem kliyan nou yo genyen ak sèvis la.
 • Fe swivi ak kliyan ki genyen gwo det dapre pwotokol ki etabli pou sa

Maketin ak Vant

 • Planifye ak sipèvize aktivite pwomosyon lijyen ak maketin pou EkoLakay nan zòn sèvis priyorite ak sipo ekip EkoLakay ak Konseye Maketin e Vant.
 • Fe nenpot swivi ki nesesè apre chak aktivite maketin (apel moun enterese, finalize fich evalyasyon taktik maketin, elatriye).

Kritè Kandida:

 • Diplom inivesite nan Jesyon Administrativ, Jesyon Pwoje, oswa yon lot domenn ki asosye ak pos la
 • Bon konesans nan enfòmatik : Windows, Word, Excel, Powerpoint, Gmail, Salesforce
 • Eksperyans nan elaborasyon ak egzekisyon bidje ni analiz depans
 • Bon metriz nan itilize aplikasyon telefon Android
 • Eksperyans jesyon/sipèvizyon yon ekip moun dinamik
 • Bon motivasyon, lespri ekip ak sans responsablite ak lidechip
 • Bon kominikasyon vebal ni ekri (rapotaj ni planifikasyon)
 • Eksperyans nan jesyon biznis/antrepriz
 • Eksperyans nan maketin
 • Konn ekri, li, ak pale Kreyol ak Fransè
 • Atou enpotan :
  • Konesans/eksperyans ak GIS
  • Kondwi moto (genyen lisans)
  • Pale/li Anglè

Pwosedi Rekwitman

Tout moun ki enterese ak pòs sa bezwen dokiman sa yo

 • CV
 • Kopi Diplom
 • 3 referans

Aprè etid dosye sel kandida preseleksyone abil pou fè yon entèvyou nap kontakte

Si’w wè ke’ou reponn a kritè yo epi’w enterese nan pòs sa, souple voye yon imèl ak tout dokiman yo nan adrès sa: jobs@oursoil.org oubyen depoze tout dokiman yo nan Biwo SOIL ki sitye Delma 33, avan fen jounen Vandredi 17 Novanm 2017.


2 Replies to "AVETISMAN TRAVAY: Kowodonatè/Kowodonatris EkoLakay"

 • jerome racha
  November 1, 2017 (10:30 pm)
  Reply

  Mw se yon jenn kap viv nan site soley depi 30an map fe sosyal depi 15an se yon plezi pou mw poun ta postule pou travay sa

 • Alexis Guimony
  November 2, 2017 (12:29 pm)
  Reply

  slt, mwen byen enterese pou pos la, e mw ankouraje nou pou bel travay sa ke nap fe a.


Got something to say?

Some html is OK