Avi Rekritman: Sipèvizè Ajan Vant EkoLakay

Eksplikasyon Jeneral

Rezime:

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfòme dechè an resous depi 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Sèvis EkoLakay se yon sèvis twalèt inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen plis pase 1900 kliyan nan zòn Kap-Ayisyen ki anrejistre pou sèvis sa epi peye mansyèlman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete e transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpòs Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la pou itilize nan domènn agrikòl la.

Sipèvizè Ajan Vant EkoLakay se yon nouvo pozisyon nan Depatman Vant ki gen responsablite pou jere e sipote aktivite kap fet sou teren pa Ajan Vant EkoLakay yo nan lide pou grandi baz kliyantèl nou chak jou.

Tach Prensipal:
Jeneral
 • Responsab Vant, pou EkoLakay nan biwo Okap, epi pwogrè sou endikatè pèfomans kle ki asosye ak vant sèvis SOIL la.
 • Byen konnen epi respekte nenpòt PPET ki konsene ou menm, epi pwopoze modifikasyon depi’w wè yo mande sa oubyen devlope PPET pou nouvo pwosèsis travay w.
 • Kowòdone ak Manadjè Senyò Vant la pandan moman ijans epi swiv e kominike desizyon yo (a ekip pa w) ak lòt pwotokòl ijans SOIL mete pou pwoteje anplwaye SOIL ak byen Oganizasyon an.
 • Devlope bon jan rapò ak tout lòt ekip nan SOIL ki gen rapò dirèk oubyen endirèk ak Vant.
 • Toujou ede SOIL nan tout lòt travay ke Sipèvizè w mande’w.
Resous Imen
 • Sipèvize tout travay ekip Ajan Vant pa w, ni sou teren ni nan biwo.
 • Reyalize evalyasyon pèfomans regilye ak ekip ke w ap sipèvize pou swiv pwogrè, idantifye obstak.
 • Planifye ak sipèvizè w fòmasyon ki nesesè pou Ekip pa w selon evalyasyon.
 • Soumèt tablo komisyon Ekip pa w nan 1e semèn nan mwa
Finans
 • Soumèt bezwen Ekip pa w genyen chak vandredi maten bay ADV pou bidjè semèn k ap vini
 • Reponn kesyon konsènan bezwen depans Ekip pa w genyen.
EkoLakay
 • Ansanm ak MSV a, travay sou estrateji maketin ki kapab ede nou reyalize objektif yo pi rapid
 • Travay ansanm ak Responsab Branding pou asire ke materyèl maketin jwenn fidbak, teste, elatriye
 • Elabore plan aktivite mansyèl pou ekip AVEL pou atenn objektif parapo nouvo enstalasyon yo.
 • Sipòte AVEL yo nan oganizasyon rankont ak lidè nan kominote yo nan kad plan mansyèl.
 • Responsab egzekisyon demand/bezwen ekip pa w sou teren.
 • Reprezante Ekip vant nan rankont EkoLakay pou pote e pran doleyans chak ekip
 • Akonpanye AVEL sou teren selon yon kalandriye ki byen defini pou evalye yo e sipote yo.
 • Sipòte nan elabore PPET (Pwosesis, Pwotokol, ak Endikasyon Travay) ki nesesè pou fasilite nouvo kliyan ke Vant la jwenn rive nan sèvis EkoLakay la, depi sa nesesè.
 • Mande sipò ekip Sistèm depi li nesesè pou asire ke ekip pa w jwenn sipò teknolojik nesesè pou aktivite maketin ak vant EkoLakay.
 • Sipòte MSV nan travay ak ekip Sistèm pou kontinye amelyore sistèm pou byen trake enfòmasyon sou kliyan aktyèl, kliyan potansyèl, to konvèsyon, vant, pèman, elatriye.
 • Tout lot aktivite ki ta rantre nan kad atenn objektif vant EkoLakay an kolaborasyon ak sipèvizè ou.
Sipèvizyon

Pòs sa sipèvize dirèkteman pa MSV SOIL la.

Kritè

Fòmasyon ak Eksperyans

 • Kominikasyon ekselan an krèyol (vèbal ak ekri)
 • Diplom inivesitè nan domèn Administratif ak Maketin
 • Eksperyans reyisi nan domèn Vant nan yon antrepriz lokal
 • Eksperyans ak Microsoft Office Suite
 • Bon konpetans nan jesyon ekip
 • Bon konpetans ak eksperyans nan koleksyon, jesyon ak analiz done
 • Bon konpetans nan jesyon tan epi kapasite pou reponn plizyè tach alafwa
 • Atansyon sou detay epi kapasite pou reyalize pwojè nan yon delè ki kout
 • Yon apwòch pwoaktif pou rezoud pwoblèm
 • Konn kondwi moto 2 wou

Atou enpotan

 • Pèmi kondwi moto
 • Konn kondwi moto 3 wou
Pwosedi Rekritman

Pou moun ki enterese nan pòs sa yo, Direksyon SOIL ap mande kandida a dokiman sa yo:

 • CV
 • Kopi diplòm
 • 3 referans, omwen yonn nan yo dwe yon referans pwofesyonèl

Si’w wè ke w reponn a kritè yo epi’w enterese nan pòs sa, souple voye yon imèl ak tout dokiman yo nan adrès sa: [email protected] epi ekri tit pòs la (Sipèvizè Ajan Vant EkoLakay) nan objè imel la.

N.B: Nou ankouraje fanm yo aplike pou pòs sa.


No Replies to "Avi Rekritman: Sipèvizè Ajan Vant EkoLakay"


  Got something to say?

  Some html is OK