In Loving Memory of our Dear Colleague Franck Grégoire


To read the post in English, please scroll down.


Nan memwa Franck Grégoire, yon kòlèg nou pap janm bliye.

Se avèk anpil tristès ke nap pataje nouvèl lanmò yon kòlèg nou, Franck Grégoire, ki pèdi lavi l anba bal bandi nan fen mwa Janvye 2019. Grégoire te entegre ekip Konpostaj Okap nan lane 2016 la. E nou tout te konnen l kòm yon moun ki trè saj, poze e ki travay di anpil. Li te toujou respekte tout angajman l nan ede SOIL vanse ak misyon li. Anpil nan nou te toujou wè l tankou yon papa nan sit Konpostaj Mouchinèt la, paske l toujou prè pou sipòte, konseye ak ede moun kap travay bò kote l.

Vic Hinterlang

Li gen 36 lane depi li te marye ak Raymonde Davilma, Li te genyen 4 pitit ak yon pitit pitit. Grégoire te vrèman angaje nan aktivite legliz li e li te toujou trè aktif nan kominote kote l tap viv la. Antèman li te chante nan legliz li te pèsevere nan Limonade la kote anpil moun te ranpli legliz la jis rive deyò lari a pou yo te vin di Grégoire “ Orevwa.” Ekip Konpòstaj SOIL la te mete bèl mayo vèt pou yo te al asiste seremoni sa, yon fason pou yo pwouve solidarite yo genyen antre yo kap travay ansanm. E pou onore kalite travay zanmi yo, kòlèg yo te konn ap fè.

Joasil Lucny “Tidou” ki se Asistan Sipèvizè Konpostaj nan ekip Okap la te fè elòj Grégoire nan yon bèl diskou nan non tout ekip la e li te di:

“Li te yon moun eksepsyonèl, paske li te yon moun ki onèt, li te respekte tout moun, yon vrè konseye.”

Wisner Jean-Louis ki se Direktè Resous Imèn nou te pataje ti pawòl sa:

“Grégoire se yonn nan anplwaye ki te toujou montre koman li respekte moun ak travay li. Li te gen anpil sajès, anpil imilite, anpil volonte pou kolabore ak chak moun ki nan ekip la. M pa kwe nap jwenn yon lot tankou li nan ekip sa anko. Li se yon moun nou pap janm bliye.”

Nou vrèman touche pou angajman ki egzite nan mitan ekip la e sa ap pèmèt ke nou jwenn rekonfò youn nan men lòt fas ak yon trajedi konsa. Tanpri kenbe ekip SOIL la nan kè nou ak panse nou pandan moman difisil sa.

Nou tap kontan pataje mesaj pa w ak ekip la nan memwa kòlèg yo pandan wap sèlman kite yon ti nòt nan kòmantè yo anba a oubyen voye yon imèl nan [email protected].


It is with heavy hearts that we share the news of the death of our dear colleague, Franck Grégoire, who was tragically killed in Cap-Haïtien in an armed robbery at the end of January.

Grégoire joined SOIL’s composting team in Northern Haiti in 2016 and is remembered by all who knew him as gentle, wise, and hard working. He was unrelenting both in his commitment to SOIL’s mission as well as to his colleagues. Many saw him as a father figure out on the composting site in Mouchinette, providing guidance and support for all that had the honor of working alongside him.

Caleb Alcenat/Labelimage for Project #WasteNot

Husband of 36 years to Raymonde Davilma, Grégoire was a father to four and grandfather to one. Grégoire was deeply engaged with his church and was an active member of the community at large. His funeral at his church in Limonade had crowds spilling into the street outside to come and say goodbye. Members of SOIL’s composting team joined the ceremony in their bright green SOIL uniforms, as a sign of solidarity for one another and to honor the work of their beloved colleague.

SOIL’s Northern Haiti Assistant Composting Supervisor Joasil “Tidou” Lucny gave a moving eulogy for Grégoire on behalf of our team and explained that: “He was an exceptional person, because he was a person that was honest, a person that respected everybody. He was a real counselor.”

Our Human Resources Director Wisner Jean-Louis shared in writing that: “Grégoire was one of SOIL’s staff that was always showing us how much he respected people and his work. He was a person with so much wisdom, so much humility, and such a great willingness to collaborate with each member of the team. I don’t believe that we’ll find another person like Grégoire again. He’s a person that we will never forget.”

We are moved by the commitment of our teams to one another and find solace in our bonds to each other in the face of an unexpected tragedy. Please hold SOIL’s team in your hearts during this time.

We would be glad to share messages of remembrance with his colleagues should you like to leave a note in the comments below or send an email to [email protected].


3 Replies to "In Loving Memory of our Dear Colleague Franck Grégoire"

 • José Magloire
  March 5, 2019 (3:08 pm)
  Reply

  “Yon moun ki te genyen sajes , onètete epi respè pou lòt moun, yon moun ki te onore pwomès li, ki te genyen volonte pou kolabore nan travay la”.
  Mwen pa te genyen onè rankontre’ mesje Grégoire mè mwen konè impotans kompotman li nan yon Ayite ki semble pedi tout kalitè sa-a chak jou yon ti jan plis. Chapo bà pou lavi li! Kondoleans pour famiy li , pou kolèg li ak tout moun nan SOIL. Ke nap kopye sou kalite SOIL te fè’m konè sou M.Gregoire pou ke Ayiti vin pi vivab pou tout!

 • Michael Rissler
  March 12, 2019 (4:04 pm)
  Reply

  I am so sorry to hear of one of your team who has died, apparently killed. I have come to appreciate the work you all are doing. Bless you.

 • John Gooch
  March 26, 2019 (1:31 am)
  Reply

  What a witness for God, Jesus, Marriage, Family, Church and Haiti !


Got something to say?

Some html is OK