Job Opening: Research Project Manager

ABOUT SOIL

SOIL is an award-winning organization founded in 2006, inspired by the belief that the most pervasive human rights abuse globally is poverty. SOIL works in Haiti to increase access to climate-positive sanitation services using a groundbreaking circular-economy model that simultaneously improves public health, food security, economic development, and ecological resiliency. SOIL’s sanitation service currently provides over nearly 10,000 people with safely-managed sanitation, prevents over 500 metric tons of waste from polluting water resources each year, and produces over 80 metric tons of agricultural-grade compost annually. SOIL is a team of 60+ people with specialties in social business, ecology, sanitation, agriculture, finance, community relations, marketing, and more. Learn more about our work at www.oursoil.org.

JOIN OUR TEAM

SOIL is seeking a Research Project Manager to provide support to for our research portfolio.

 

MAIN DUTIES

The Research Project Manager at SOIL will take the lead role in overseeing multiple research projects. The areas of study are multifaceted and may include WASH and public health, equity, agriculture, operations research, health economics and others. This dynamic role will require a candidate who can bring their knowledge and expertise while continuing to learn and adapt to the needs of the research environment. The Research Project Manager will engage with internal and external stakeholders in Cap Haitian, Haiti and abroad. This will require an ability to effectively communicate and engage different actors within the SOIL ecosystem and local community leaders and research partners.  The Research Project Manager will be primarily responsible for managing research projects from start to finish and ensuring that projects are completed within the allocated time, budget and quality standards.

The key responsibilities of the Research Project Manager may include:

 1. Supporting the development and implementation of research projects: Planning and coordination of research projects, including participation in research proposal development, designing research studies and developing operational plans to execute research studies locally.
 2. Managing research projects: Oversee the day-to-day operations of research projects at our SOIL offices, including managing project timelines, ensuring that project objectives are met, and resolving any issues that arise during the project.
 3. Managing budgets: Develop and manage budgets for research projects, ensuring that expenses are within the allocated budget.
 4. Leading and supervising external research teams: Manage and supervise external research teams partnering with SOIL on research projects, ensure that team members are working efficiently, communicating effectively, and meeting project deadlines.
 5. Training internal and external research partners: Lead training sessions on research plans and procedures for all relevant research partners at multiple timepoints along the research study project.
 6. Analyzing and presenting research findings: Analyze research data and findings and present them in a clear and concise manner to relevant stakeholders.

Requirements:

 • Bachelor’s degree in a social sciences field, public and/or community health, health sciences, or other related fields
 • Experience coordinating and/or managing research projects
 • Excellent project management skills, including the ability to develop and manage budgets, timelines, and work plans
 • Strong leadership and interpersonal skills, including the ability to manage a team effectively and facilitate communication among team members and stakeholders
 • Knowledge of research methods and ethical guidelines
 • Excellent written and verbal communication skills in English and/ or French. Competency in Haitian Creole (or a willingness to learn) required.
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Proficiency in using commonly used spreadsheets and databases such as Microsoft Office Suite, and mobile data collection apps and/or the ability to learn how to work with new tools
 • Respect for others
 • Passion for learning, development and desire to support work in vulnerable contexts.

HOW TO APPLY

Send the application materials below by email to [email protected] with your first and last name in the subject line. Application materials should be in English or Creole and include only the following:

 • Cover letter explaining your interest and most relevant qualifications for this position
 • CV
 • Contact information for 3 professional references (applicants will be notified before we contact these references)

Please note that incomplete applications will not be considered. Please do NOT send copies of additional documents/certifications unless requested.

 

 

REZIME

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfome dechè an resous depi 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pou lanati. Sèvis asenisman SOIL, ki rele EkoLakay, kounye a bay plis pase 10,000 moun ak asenisman jere san danje. EkoLakay genyen pliske 2300 kliyan nan Awondisman Okap ki anrejistre pou sèvis sa epi kap peye mansyèlman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete epi transfòme an konpòs. SOIL ap trete epi transfòme 50 tòn dechè pa mwa jiska prezan. Dechè yo kolekte pwodui plis pase 80 tòn konpòs klas agrikòl chak ane. SOIL se yon ekip ki gen plis pase 60 moun ki gen espesyalite nan biznis sosyal, ekoloji, sanitasyon, agrikilti, finans, relasyon kominotè, maketing, ak plis ankò. Aprann plis sou travay nou an nan www.oursoil.org.

RANTRE NAN EKIP NOU AN

SOIL ap chèche yon Manadjè Pwojè Rechèch pou bay sipò pou dosye rechèch nou an.

TACH PRENSIPAL

Manadjè Pwojè Rechèch nan SOIL pral pran wòl prensipal nan sipèvize plizyè pwojè rechèch kote domèn etid yo kapab gen plizyè aspè tankou: asenisman, sante piblik, ekite, agrikilti, rechèch operasyon, ekonomi ak plis ankò. Wòl dinamik sa a mande pou yon kandida ka pote konesans ak ekspètiz li pandan l ap kontinye aprann epi adapte l ak bezwen anviwònman rechèch la. Manadjè Pwojè Rechèch la pral travay ak moun ki gen enterè entèn ak ekstèn nan Okap, Ayiti ak aletranje. Sa mande yon kapasite pou kominike ak efikasite pou angaje diferan aktè nan ekosistèm SOIL la ak lidè kominote lokal yo, ak patnè rechèch. Manadjè Pwojè Rechèch la pral responsab prensipalman pou jere pwojè rechèch depi kòmansman rive nan fen epi asire pwojè yo fini nan tan yo, ak bidjè ak estanda kalite ki defini yo.

Responsablite prensipal nan pozisyon Manadjè Pwojè Rechèch la ka enkli:

 • Sipòte devlopman ak aplikasyon pwojè rechèch: Planifikasyon ak kowòdinasyon pwojè rechèch, ki gen ladan : patisipasyon nan devlopman pwopozisyon rechèch, konsepsyon etid rechèch ak devlope plan operasyonèl pou egzekite etid rechèch lokal.
 • Jere pwojè rechèch: Sipèvize operasyon chak jou nan pwojè rechèch nan biwo SOIL nou yo, ki gen ladan : jere delè pwojè a, asire ke objektif pwojè yo satisfè, ak rezoud nenpòt pwoblèm ki parèt pandan pwojè a.
 • Jere bidjè: Prepare ak jere bidjè pou pwojè rechèch, asire ke depans yo mache ak bidjè ki atribye pou yo.
 • Dirije ak sipèvize ekip rechèch ekstèn: Jere ak sipèvize ekip rechèch ekstèn k ap fè patenarya ak SOIL sou pwojè rechèch yo, asire manm ekip yo ap travay avèk efikasite, kominike avèk efikasite, epi rèspèkte dat limit pwojè yo.
 • Fòmasyon patnè rechèch entèn ak ekstèn: Dirije sesyon fòmasyon sou plan rechèch ak pwosedi pou tout patnè rechèch ki enpòtan yo nan plizyè moman nan pwojè etid rechèch la.
 • Analize ak prezante rezilta rechèch yo: Analize done rechèch ak rezilta yo epi prezante yo nan yon fason senp epi byen klè bay moun ki konsène yo.

Kritè:

 • Lisans nan yon domèn syans sosyal, sante piblik, oswa lòt domèn ki gen rapò ak sa.
 • Eksperyans nan kowòdone ak/oswa jere pwojè rechèch.
 • Gen konpetans nan Jesyon Pwojè, ki gen ladan : kapasite pou devlope ak jere bidjè, delè, ak plan travay.
 • Bon jan lidèchip ak bon relasyon entèpèsonèl, ki gen ladan : kapasite pou jere yon ekip avèk efikasite epi fasilite kominikasyon ant manm ekip yo ak lòt moun konsène.
 • Konesans nan metòd rechèch ak direktiv etik.
 • Bon kapasite pou li, pale ak ekri : Kreyol Ayisyen, Fransè ak Anglè .
 • Bon kapasite analiz ak nan rezoud pwoblèm.
 • Byen metrize lojisyèl Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, …) ak aplikasyon mobil pou jesyon done.
 • Pasyon pou aprantisaj, devlopman ak dezi pou sipòte travay nan kontèks vilnerab yo.

PWOSEDI REKWITMAN

Si’w wè ke’w reponn a kritè yo epi’w enterese nan pòs sa, souple voye yon imèl ak tout dokiman yo nan adrès sa:[email protected] epi ekri tit pòs la ‘’Manadjè Rechech’’ nan objè imel la.

dokiman aplikasyon yo ta dwe an Angle oswa Kreyòl epi yo ta dwe gen ladan sèlman sa yo:

 • Lèt ki eksplike enterè ou ak kalifikasyon ki pi enpòtan pou pozisyon sa a
 • CV
 • 3 referans pwofesyonèl (aplikan yo pral avize anvan nou kontakte referans sa yo)

Atansyon

Aplikasyon ki pa konplè yo p ap konsidere.

PA voye kopi lòt dokiman/sètifikasyon sof si yo mande yo tanpri.


No Replies to "Job Opening: Research Project Manager"


  Got something to say?

  Some html is OK