2 results for tag: Konferans Nasyonal Asenisman


SOIL Anonse Konferans Nasyonal Asenisman 2012

Tanpri vin patisipe nan premye Konferans Nasyonal Asenisman nan Pòtoprens nan Madi ak Mèkredi, 12-13 Jen 2012. (English version.) Nan dènye 2 ane, plizyè òganizasyon inisye proje isit an Ayiti, ak twalèt konpostaj e systèm biolojik, nan yon efò pou transfòme matyè fekal imen nan yon resous ki gen valè. Lè nou konsidere ogmantasyon entere nan teknoloji inovatè pou transfòme deche, gen yon gwo bezwen pou pataje enfòmasyon pami ONG e gouvènman ayisyen, e pou kreye e ranfòse norm/règ nasyonal pou asire ke santé piblik proteje. Yon pati de aktivite edikasyon, sansibilizasyon e relasyon kominotè SOIL, ke n ap reyalize ak sipò UNICEF, ...

SOIL Announces the National Sustainable Sanitation Conference 2012

Please join us at the first ever National Sustainable Sanitation Conference to be held in Port-au-Prince on Tuesday and Wednesday, June 12th and 13th, 2012. (Anonsman an Kreyòl) In the past two years numerous organizations have initiated projects in Haiti involving composting toilets and bio-systems in an effort to transform human wastes into a valuable resource. Given the rising interest in these innovative waste treatment technologies, there is a great need for information sharing among NGOs and the Haitian government and the creation and enforcement of national standards to ensure that public health is protected. As part of SOIL’s education ...