1 result for tag: kowonaviris


Enfòmasyon sou COVID-19

Yon nouvo viris yo rele COVID-19 (Nouvo Kowonaviris) lan se yon viris respiratwa yo te detekte pou premye fwa nan vil Wuhan, Pwovens Hubei, peyi Lachin. Nouvo viris sa a te pwovoke enfeksyon konfime plizyè milye moun nan tout mond nan. Nan denye jou sa yo, viris la rive simaye sou tout latè. Sa vle di, se yon viris ki sikilè de moun an moun, de vil an vil, e de peyi an peyi. Kijan kowonaviris la simaye? Kowonaviris yo se viris respiratwa epi li simaye anjeneral atravè sekresyon respiratwa (tankou ti gout lè moun touse epi estène) yon moun ki enfekte ki antre an kontak ak yon lòt moun. Lasyans poko gen tout enfòmasyon osijè fason nouvo ...