Erica Lloyd 13 January 2016

Fòmasyon Sanitasyon EkoLojik: 19 Fevriye 2016

[Click here to read this information in English.]
SOIL òganize tanzantan atelye pou montre SOIL sèvi ak teknoloji Sanitasyon Ekolojik (EkoSan) an Ayiti.
Fòmasyon sa gen ladan yon rezime de pwogram yo nou, kom pa egzamp: teknoloji ke nou sèvi, leson nou te aprann nan developman teknoloji sa, e pwopozisyon pou amelyore koman teknoloji sa ka aplike pi byen.

 

Enfòmasyon Atelye

Dat: Vandredi, 19 Fevriye 2016, 8:00 am - 4:00 pm

Location: Delmas 31, Pòtopwens

Lang: Kreyol

Ajanda
8h00 – 8h30: Anrejistreman tout patisipan yo
8h30 – 9h50: Mo Byenvini, Tour de Tab, Entwodiksyon EkoSan e SOIL
9h50 – 10h20: Poz Kafe, Ti Manje
10h20 - 12h30: Twalet EkoSan – Teknik, Aspe Sosyal, ak Ka Etid
12h30 - 1h30: Poz Manje Midi
1h30 - 3h00: Konpòstaj ak Itilizasyon Konpòs
3h00 - 4h00: Diskisyon, Evalyasyon, e Remesiman

Fre: Fre anrejistreman ak patisipasyon se $100 USD. Li tou inkli ladan rafrechisman, kafe, ak manje midi pou chak patisipan. Nou ka fè pèman an kat kredit (nan fòm anrejistreman), kach, ou byen chèk, nan biwo SOIL oubyen nan matin nan sant fòmasyon an avan atelye-a komanse. Pou mande yon bousetid, tanpwi ranpli seksyon an apwopriye nan fòm anrejistreman.

Anrejistreman: Prezans yo limite. Tanpwi, ranpli fòm sa anba pou anrejistre e rezève plas ou anvan 1 Novanm!

Plis Kesyon?: Tanpwi voye yon imèl nan [email protected].

 

Fom anrejistreman

SVP ranpli yon fomile pou chak patisipan.

[wufoo username="soilecosan" formhash="q1n9px501dhy5sk" autoresize="true" height="1625" header="hide" ssl="true"]

Blog Archive