SOIL Fòmasyon EkoSan 30 Oktob

[Click here to read this information in English.]
SOIL òganize tanzantan atelye pou montre SOIL sèvi ak teknoloji Sanitasyon Ekolojik (EkoSan) an Ayiti.
Fòmasyon sa gen ladan yon rezime de pwogram yo nou, kom pa egzamp: teknoloji ke nou sèvi, leson nou te aprann nan developman teknoloji sa, e pwopozisyon pou amelyore koman teknoloji sa ka aplike pi byen.

 

Enfòmasyon Atelye

Dat: Jedi, 30 Oktob 2014, 8:00 am – 4:00 pm

Location: Pòtopwens (sit poko fèt)

Lang: Nou pral ofri atelye sa an kreyol.

Ajanda
8h00 – 8h30: Anrejistreman tout patisipan yo
8h30 – 9h50: Mo Byenvini, Tour de Tab, Entwodiksyon EkoSan e SOIL, ak Egzesis: Enpotans kaka, fatra, dlo, e pyebwa
9h50 – 10h20: Poz Kafe, Ti Manje
10h20 – 12h30: Twalet Ekosan – Teknik, Aspe Sosyal, ak Ka Etid
12h30 – 1h30: Poz Manje Midi
1h30 – 3h00: Konpòstaj ak Itilizasyon Konpòs
3h00 – 4h00: Diskisyon, Evalyasyon, e Remesiman

Fre: Fre anrejistreman ak patisipasyon se $100 mériken.  Li tou inkli ladan rafrechisman, kafe, ak dine (manje a midi) pou chak patisipan. Nou ka fè pèman an kat kredit (nan fòm anrejistreman), kach, ou byen chèk, nan biwo SOIL ou byen nan matin nan sant fòmasyon an avan atelye-a komanse.  Pou mande yon bousetid, tanpwi ranpli seksyon an apwopriye nan fòm anrejistreman.

Anrejistreman: Prezans yo limite. Tanpwi, ranpli fòm sa anba pou anrejistre e rezève plas ou.

Plis Kesyon?: Tanpwi voye yon imèl nan [email protected].

 

Fill out my online form.


No Replies to "SOIL Fòmasyon EkoSan 30 Oktob "


    Got something to say?

    Some html is OK