Erica Lloyd 1 May 2014

SOIL Fòmasyon EkoSan 3 Jiye

[Read this information in English.]

SOIL òganize tanzantan atelye pou montre SOIL sèvi ak teknoloji sanitasyon ekolojik (EkoSan) an Ayiti.

Fòmasyon sa gen ladan yon rezime de pwogram yo nou, kom pa egzamp: teknoloji ke nou sèvi, leson nou te aprann nan developman teknoloji sa, e pwopozisyon pou amelyore koman teknoloji sa ka aplike pi byen.

 

 

Enfòmasyon

Dat
Jedi, 3 Jiye 2014
8:00 am - 4:00 pm

Location
Rita's Guesthouse, Rue Empereur # 5
Delmas 33, Potopwens
(klike sou adres la pou gade yon kat)

Lang
Nou pral ofri atelye sa an kreyol.

Ajanda
8:00 – 8:30  
Anrejistreman tout patisipan yo

8:30 – 9:50
Mo Byenvini, Tour de Tab
Entwodiksyon EkoSan e SOIL
Egzesis: Enpotans Kaka, fatra, dlo, e pyebwa

9:50 – 10:20
Poz Kafe, Ti Manje

10:20-12;30
Twalet Ekosan – Teknik
Twalet Ekosan – Aspe Sosyal
Ka Etid

12:30-1:30
Poz Manje Midi

1:20-4:00
Konpòstaj
Itilizasyon Konpòs
Diskisyon e Kesyon Jeneral
Evalyasyon e Remesiman

Fre
Fre anrejistreman ak patisipasyon se $100 mériken.  Li tou inkli ladan rafrechisman, kafe, ak dine (manje a midi) pou chak patisipan. Nou ka fè pèman an kat kredit (nan fòm anrejistreman), kach, ou byen chèk, nan biwo SOIL ou byen nan matin nan sant fòmasyon an avan atelye-a komanse.  Pou mande yon bousetid, tanpwi ranpli seksyon an apwopriye nan fòm anrejistreman.

Anrejistreman
Prezans yo limite. Tanpwi, ranpli fòm sa anba pou anrejistre e rezève plas ou.

Plis Kesyon?
Si ou genyen plis kesyon, tanpwi voye yon imèl nan [email protected].

 

Fill out my online form.

//

Blog Archive